Vi söker deltagare till forskningsprojekt om
sektavhoppares upplevelser av mötet med svensk sjukvård,
problematik och behov av behandling efter otillbörlig påverkan.

För att delta ska du ha lämnat en totalitär grupp (sekt) där du varit utsatt för stark påverkan.
Du ska ha fyllt 18 år.
Tiden sedan du lämnade gruppen ska helst inte överstiga 20 år.


Bakgrund och syfte
Syftet med forskningen är att söka kunskap för att underlätta för personer som är i behov av vård efter att ha varit med i en totalitär grupp (sekt). Målet är att öka kunskapen hos vården så att rätt hjälp och behandling kan ges, samt förstå sambanden mellan vad personen varit med om och vilka symtom personen har.
Hur går studien till?
Innan du medverkar kommer vi att ringa upp dig för ett kort telefonsamtal, för att ge dig information och för att du och vi ska få en uppfattning om det är lämpligt för dig att delta i projektet just nu.
Du kommer också att få fylla i formulär med frågor. Dessa är etablerade skalor som undersöker förekomst av depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och dissociationssymptom, samt ett formulär som har sammanställts särskilt för denna studie kring delar i din sektupplevelse och hur din situation ser ut idag. Tiden för att fylla i dessa beräknas till 60 minuter.
Frivillighet
Din medverkan är frivillig och Du har rätt att när som helst avbryta Din medverkan. Projektet är etiskt granskat och följer forskningsetiska föreskrifter. Data som insamlas kommer endast användas för att besvara frågeställningarna i detta projekt. Presentationen av forskningen kommer att göras på ett sätt så att ingen enskild person kan identifieras.
Ansvariga
Olof Semb, leg psykolog, med dr (huvudansvarig forskare)
Mikael Sandlund, professor/överläkare, båda vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet
Kontaktuppgifter
Cecilia Wemmert, läkarstuderande
cecilia.wemmert snabela umu.se

Olof Semb, leg psykolog, med dr
olof.semb snabela umu.se


OBS Posta inte personliga svar i forumet utan hör av dig till oss om Du har frågor eller intresse att delta i projektet. Ersätt snabela med ett @ för korrekt e-postadress till oss.